Tomato Florentine

Creamy tomato soup with fresh basil 
$20.00